1. Pełna Księgowość

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont przy użyciu programu finansowo - księgowego RAKS SQL
 • dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont
 • Wydruki wymaganych ustawą o Rachunkowości zestawień i sumowań księgowych
 • Przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

2. Książka Przychodów i rozchodów

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • Wydruki wymaganych Rozporządzeń MF w sprawie prowadzenia podatkowej
 • Księgi przychodów i rozchodów zestawień i sumowań
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • Przygotowywanie listy płac na podstawie informacji dostarczonych do klienta
 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych

3. Kadry i Płace

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS